Regulamin konkursu "Klient miesiąca - czerwiec 2021"

Regulamin konkursu „Klient miesiąca - czerwiec 2021”

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa zasady uczestnictwa w Konkursie pod nazwą "Klient miesiąca - czerwiec 2021" zwanego w dalszej części „Konkursem”.
 2. Organizatorem Promocji jest firma Eco Life Group S.C., ul. Janasa 31, 42-612 Tarnowskie Góry, NIP: 6452544374, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski i trwa do 30.06.2021 do godziny 23:59.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią Promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w Ustawie z dnia 15 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 • 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie
 1. Konkurs przeznaczony jest dla Klientów sklepu https://e-hunter.pl będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu Cywilnego.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wysłanie zdjęcia swojego pupila z produktem/w produkcie HUNTER, BECO, BUBECK lub ZEE.DOG, zakupionym w sklepie internetowym e-hunter.pl
 3. Na zdjęciu nie mogą znajdować się ludzie, powinno przedstawiać ono wyłącznie zwierzaka i produkt (produkty).
 4. Zdjęcia należy wysyłać pod adres mailowy: konkurs@e-hunter.pl 
 5. Uczestnik może wysłać zdjęcie z danym produktem tylko w jednym miesiącu. Zdjęcia, które pojawiały się w poprzednich edycjach nie będą brane pod uwagę. Klient może brać udział w wielu edycjach, pod warunkiem że każde przysłane zdjęcie będzie przedstawiać inny produkt zakupiony w sklepie internetowym e-hunter.pl.
 6. Wraz ze zdjęciem w mailu należy umieścić oświadczenie, iż zdjęcie jest wynikiem osobistej twórczości i tym samym nie narusza praw osób trzecich. Uczestnik konkursu musi wyrazić pisemną (mailową) zgodę na bezpłatne, nieograniczone w czasie wykorzystywanie zdjęć przez Organizatora konkursu - w mediach społecznościowych, na stronach internetowych oraz materiałach promocyjnych. 
 7. Zgłoszona do Konkursu praca nie może zawierać treści sprzecznych z prawem, godzić w dobre obyczaje, w uczucia innych osób, a także musi być autorstwa Uczestnika Konkursu i nie może naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich lub dóbr osobistych. Prace konkursowe uznane przez Organizatora za niespełniające powyższych kryteriów zostaną wykluczone z konkursu.
 8. Wiadomości mailowe, które nie będą zawierały oświadczenia - nie będą brane pod uwagę przez komisję konkursową.
 9. Przesłanie mailowo zdjęcia realizującego warunki Konkursu oznacza jednocześnie przeniesienie przez Uczestnika autorskich praw niemajątkowych na Organizatora Konkursu bez dodatkowego wynagrodzenia oraz wyrażenie przez Uczestnika zgody na wykorzystywanie tego zdjęcia.
 • 3 Nagrody
 1. Pula nagród jest ograniczona.
 2. Nagrodą jest zabawka marki KONG oraz podróżna butelka silikonowa z miseczką LIST. 
 3. Ogłoszenie wyników nastąpi na oficjalnym profilu w mediach społecznościowych Organizatora https://www.facebook.com/HunterPolskaAkcesoriaDlaZwierzat/ – w postaci dedykowanego postu.
 4. O wyłonieniu zwycięzców decyduje wyłącznie Organizator.
 5. Organizator zobowiązuje się do przekazania Nagrody Zwycięzcy Konkursu w terminie do 30 dni roboczych, licząc od dnia ustalenia odpowiedniego rozmiaru oraz sposobu przekazania nagrody.
 6. W celu przekazania nagrody Zwycięzca zostanie poproszony przez Organizatora o podanie swojego imienia i nazwiska, telefonu kontaktowego, adresu mailowego oraz adresu miejsca zamieszkania na terytorium Polski (miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania).
 7. Zwycięzcy nie mogą wymienić nagród na ekwiwalent pieniężny, a także przenieść praw do jej odbioru na osoby trzecie.
 8. Wartość otrzymanych Nagród jest zwolniona z podatku w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 350 z późn. zm.).
 • 4 Dane osobowe
 1. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO).
 2. Użytkownik uprawniony jest do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Użytkownik ma ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO.
 3. Użytkownik jest ponadto uprawniony do wniesienia skargi na niezgodnie z prawem przetwarzanie danych - do organu nadzorczego.
 • 5 Postępowanie reklamacyjne
 1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących przebiegu konkursu, Uczestnik jest uprawniony do złożenia Organizatorowi reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: agnieszka@ecolifegroup.pl
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania, a odpowiedź wysłana pod adres mailowy nadawcy reklamacji.
 3. W przypadku uwzględnienia reklamacji Organizator zmieni swoją decyzję. Organizator poinformuje o tym poprzez serwis Facebook.
 • 6 Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2021.
 2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na zasady Konkursu i akceptuje niniejszy Regulamin.
 3. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Jest dostępny w siedzibie Organizatora.
 4. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu i telefonu kontaktowego, umożliwiającego przekazanie nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu mailowego, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację i dostarczenie nagrody.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 6. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl