do kasy suma: 0,00 zł
Regulamin konkursu "Worki Eco Pets"

REGULAMIN KONKURSU "ZDJĘCIA WORKÓW ECO PETS"

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady uczestnictwa w Konkursie pod nazwą „Zdjęcia worków Eco Pets", zwanym w dalszej części „Konkursem”.

2. Organizatorem konkursu jest firma Eco Life Group S.C., ul. Janasa 31, 42-612 Tarnowskie Góry, o numerze NIP 645-25-44-374, REGON 362429872, zwana dalej „Organizatorem”.

3. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski i trwa do 31.03.2023 roku.

4. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

§ 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie

Konkurs przeznaczony jest do Klientów sklepu internetowego www.e-hunter.pl

ZASADY:

1. Zrób zdjęcie worków Eco Pets podczas wspólnego spaceru z pupilem.

2. Przyślij je na adres: karolina@ecolifegroup.pl oraz opublikuj je na swoim Facebooku lub/i Instagramie i oznacz sklep internetowy e-hunter @e-hunter (FB) lub @sklep_e_hunter (Instagram) oraz umieść #EcoPets

3. Po spełnieniu tych warunków Organizator będzie odzywał się w wiadomości mailowej zwrotnej - aby uzyskać dane do wysyłki opakowania woreczków Eco Pets.

4. W konkursie przewidziana jest również dodatkowa nagroda specjalna: spośród przesłanych zdjęć wyłonimy najlepsze i nagrodzimy je zestawem spacerowym (smyczą i obrożą Hilo marki HUNTER).

5. Zgłoszona do Konkursu praca nie może zawierać treści sprzecznych z prawem, godzić w dobre obyczaje, w uczucia innych osób, a także musi być autorstwa Uczestnika Konkursu i nie może naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich lub dóbr osobistych. Prace konkursowe uznane przez Organizatora za niespełniające powyższych kryteriów zostaną wykluczone z konkursu.

6. Każdy Uczestnik Konkursu może wysłać tylko jedno zdjęcie oraz tym samym - tylko raz otrzymać worki Eco Pets. 

§ 3 Nagrody

1. Pula nagród jest ograniczona. Konkurs trwa do wyczerpania zapasów.

2. Po spełnieniu warunków wymienionych w § 2 - Klient otrzyma paczkę woreczków Eco Pets (po kontakcie mailowym).

3. Ogłoszenie zwycięzcy nagrody głównej (jednego zestawu spacerowego) nastąpi w kwietniu 2023 - za pośrednictwem oficjalnego profilu na Facebooku Sklep E-hunter – w postaci dedykowanego postu.

4. O wyłonieniu zwycięzcy nagrody głównej decyduje Organizator.

5. Wysyłka nagród odbywa się wyłącznie na terenie Polski. 

6. Zwycięzcy nie mogą wymienić nagród na ekwiwalent pieniężny, a także przenieść praw do jej odbioru na osoby trzecie.

7. Wartość otrzymanych Nagród jest zwolniona z podatku w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 350 z późn. zm.).

§ 4 Dane osobowe

1. Administratorem powierzonych przez Uczestnika danych osobowych będzie Organizator. Dane przetwarzane będą w celu: przeprowadzenia konkursu objętego niniejszym regulaminem.

2. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO).

3. Użytkownik uprawniony jest do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Użytkownik ma nadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO.

4. Użytkownik jest nadto uprawniony do wniesienia skargi na niezgodnie z prawem przetwarzanie danych - do organu nadzorczego.

§ 5 Postępowanie reklamacyjne

1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących przebiegu konkursu, Uczestnik jest uprawniony do złożenia Organizatorowi reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: karolina@ecolifegroup.pl

2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania, a odpowiedź wysłana pod adres mailowy nadawcy reklamacji.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2023.

2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na zasady Konkursu i akceptuje niniejszy Regulamin (wysłanie zdjęcia konkursowego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zasad konkursu).

3. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Jest dostępny w siedzibie Organizatora.

4. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu i telefonu kontaktowego, umożliwiającego przekazanie nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu mailowego lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację i dostarczenie nagrody.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

6. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl